ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด ๑๐ คูหา ประกอบโรงจอดรถและลานซักล้าง จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลังพลาธิการ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน หมายเลข ๙๓ และ ๑๓๕ จำนวน ๒ หลัง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ ๔ ช่อง ๘ คัน จำนวน ๑๐ หลัง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล จำนวน ๑ หลัง
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารโรงอาหารและห้องประชุม ๒ ชั้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารกองร้อยกำลัง พร้อมห้องน้ำห้องส้วม
ประกวดราคาจ้างอาคารกองร้อยกำลัง พร้อมห้องน้ำห้องส้วม
ประกวดราคาจ้างอาคารโรงอาหารและห้องประชุม ๒ ชั้น
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสาอากาศชนิดโครงสร้างสามเหลี่ยม ขนาด ๑๘ นิ้ว
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ รองผู้กำกับการ - สารวัตร
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ รองสารวัตร - ผู้บังคับหมวด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ รองสารวัตร - ผู้บังคับหมวด
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ รองผู้กำกับการ - สารวัตร
สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาอากาศชนิดโครงสร้างสามเหลี่ยม ขนาด ๑๘ นิ้ว
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์และเครื่องสนามของทางราชการที่ชำรุด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน ๔ รายการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามยิงปืนพก
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานรวมพล ภายใน บก.ตชด.ภาค ๓ (แห่งใหม่)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วด้านหน้าพร้อมประตูจำนวน ๒ บาน
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานรวมพลและถนนแอสฟัสท์ติก
เลขที่ ๐๑/๒๕๕๙ เรื่อง ประกวดราครจ้างก่อสร้างระบบประปาภายใน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)
เลขที่ ๐๔/๒๕๕๘ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพัก, อาคารที่ทาการ และป้ายสานักงาน จำนวน ๕ รายการ

ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร