กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ยินดีต้อนรับ  
 
 

กก.ตชด.31
กก.ตชด.32
กก.ตชด.33
กก.ตชด.34
ศอน.บก.ตชด.ภาค 3
ตชด.ครุทายาทภาคเหนือ
กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ตำรวจภูธรภาค 5
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงาน ปปส.ภาค 5
โรงพยาบาลดารารัศมี

ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
กองสารนิเทศ
สำนักงานทะเบียนพล
กองบัญชาการศึกษา

กองการสอบ
กระทรวงพาณิชย์
วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น)
ปางช้างแม่แตง
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
น้ำตกบัวตอง – น้ำพุเจ็ดส
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
มอบใบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายปีกร่มกิตติมศักดิ์

6 ก.ย. 64

ร่วมการซักซ้อมการเตรียมการรับเสด็จฯ รร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1

19 ส.ค. 64

ร่วมการซักซ้อมการเตรียมการรับเสด็จฯ รร.ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง

19 ส.ค. 64

ร่วมการซักซ้อมการเตรียมการรับเสด็จฯ รร.ตชด.บ้านลาดเรือ

18 ส.ค. 64

ร่วมการซักซ้อมการเตรียมการรับเสด็จฯ รร.ตชด.บ้านนุชเทียน

18 ส.ค. 64

ร่วมการซักซ้อมการเตรียมการรับเสด็จฯ รร.ตชด.อาทรอุทิศ

17 ส.ค. 64

ร่วมการซักซ้อมการเตรียมการรับเสด็จฯ รร.ตชด.บ้านโป่งตะแบก

17 ส.ค. 64

                                                        ข่าวทั้งหมด


เพลง อธิษฐาน ขอเป็นข้าแผ่นดิน
เพลง ราชาทรงพระเจริญดาวน์โหลด ที่ AppStore หรือ
Google play หรือ
สแกน QR Code

ระบบตรวจสอบรถหาย
แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม13 กรกฎาคม 2561
ภาพวีดีทัศน์การเคลื่อนย้ายหน่วย
บก.ตชด.ภาค 3

E- mail กลางของหน่วย
[email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
053 298 058 

 

 

 

 
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ประกาศผลการทดสอบความรู้ (ข้อเขียน) และสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ปี 2564
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ทดสอบความรู้(สอบข้อเขียน)และสอบสัมภาษณ์
แผนการดำเนินงานการรับสมัครฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ประกาศ บช.ตชด. เรื่อง เลื่อนกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ปี 64
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2564
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ปี 64
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ปี 64
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2564
คู่มือการใช้สื่อออนไลน์ตํารวจ Police Online
คู่มือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง กำหนดระเบียบการจัดหน้าที่เวร ประจำสถานที่ราชการ
โครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 รุ่นที่ 29 ประจำปีงบประมาณ 2564
แนวทางการปฏิบัติด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2564
คำสั่งคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับ ๑-๘ และ ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ จว.เชียงใหม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ(เพศชาย)เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.)ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7,200 อัตรา
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ปี 2563
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการศึกษา กก.ตชด.34 จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และพิมพ์ลายนิ้วมือ
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการศึกษา
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ประกาศผลการทดสอบความรู้ (ข้อเขียน) และสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ปี 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ยกร่างแผนปฏิบัติราชการ บก.ตชด.ภาค 3 ปีงบประมาณ 2565
แบบฟอร์มรายงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
คำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธพล มือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญ บก.ตชด.ภาค 3
คำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศอ.ปส.บก.ตชด.ภาค 3 ปี 64
คำสั่งปฏิบัติการโครงการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายพื้นที่ปลูกฝิ่นและกัญชา ปี 64
แผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่น,กัญชา และการตัดทำลายไร่ฝิ่น,กัญชา ปี 64
คำสั่งปฏิบัติการพื้นที่ปลูกฝิ่น,กัญชาและการตัดทำลายไร่ฝิ่น,ไร่กัญชา ปี 64
สรุปแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 63
นโยบายบริหารราชการ ตร. ปีงบประมาณ 64
 แบบฟอร์ม บัญชีรายชื่อกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต.ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ บก.ตชด.ภาค 3 
คำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างแผนปฏิบัติราชการ บก.ตชด.ภาค 3 ปีงบประมาณ 2564
คำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง (ศปอร.ตชด.ภาค 3)
คำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปทส.ตชด.ภาค 3)
คำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตชด.ภาค 3)
คำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ศปชก.บก.ตชด.ภาค 3)
คำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปโครงสร้างและพัฒนาหน่วย บช.ตชด.
ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๕ การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2557 ลง 24 ก.ค. 2557
ประกาศ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
การฝึกข้าราชการตำรวจประจำสัปดาห์
ประกาศ ตร. เรื่อง การให้ใช้เครื่องแบบ ส่วนของเครื่องแบบ และเครื่องหมายสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ประกาศ ตร. เกี่ยวกับการให้ใช้เครื่องแบบ ส่วนของเครื่องแบบ และ เครื่องหมาย ตามคำสั่ง ตร.
ร่างแผนการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2562
แจ้งหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการตำรวจ

   


 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๘ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓