คำปฏิญาณของลูกเสือ "ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า ข้อ ๑ ข้าฯ จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อ ๒ ข้าฯ จะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ข้อ ๓ ข้าฯ จะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ"


ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ลูกเสือชาวบ้าน

๒๓ ก.ย. ๖๐

การประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน
๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๒๑
>
๙-๑๐ ก.ย. ๖๐

ประชุมสัมมนาผู้นำผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน

๒๗-๒๘ พ.ค. ๖๐

พิธีสระเกล้าดำหัวตามประเพณีปีใหม่เมือง
ชมรมวิทยากร ลส.ชบ.จว.เชียงใหม่

๑๒ พ.ค. ๖๐

ลูกเสือชาวบ้านรับเสด็จ

๑๓ ก.พ. ๖๐

ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

๑๑ ก.พ. ๖๐

ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ลส.ชบ.

๙ ก.พ. ๖๐              กฎของลูกเสือ

ข้อ ๑ ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้

ข้อ ๒ ลูกเสือมีความจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ

ข้อ ๓ ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น

ข้อ ๔ ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก

ข้อ ๕ ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย

ข้อ ๖ ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์

ข้อ ๗ ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ

ข้อ ๘ ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

ข้อ ๙ ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์

ข้อ ๑๐ ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ
             AmazingCounters.com
  หน้า 1