ถวายผ้ากฐินพระราชทาน

  พิธีส่ง-รับมอบหน้าที่ในตำแหน่ง ผบก.ตชด.ภาค ๓พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ

  ชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่มอบกระเช้าดอกไม้พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

  วันปิยมหาราชวันสมเด็จย่า

  พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพ รุ่นที่ ๒๔Big cleaning day

  วันตำรวจ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำป

  รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของหน่วยประชุมสรุปผลการปฏิบัติประจำสัปดาห

 
วางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประชุมบรรยายสรุปผลการปฏิบัติรอบสัปดาห์

  วันสันติภาพสากล ๒๕๕๘ประดับเข็มเชิดชูเกียรติครู ตำรวจ D.A.R.E. 

  มอบประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยที่มีผลการปฏิบัติดีเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติดประชุมสรุปผลการปฏิบัติรอบสัปดาห์

  สถานศึกษาพอเพียงและป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษาภาคเหนือ
<< ข่าวทั้งหมด>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12