ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ปี 2563
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการศึกษา กก.ตชด.34 จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และพิมพ์ลายนิ้วมือ
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการศึกษา
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ประกาศผลการทดสอบความรู้ (ข้อเขียน) และสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ปี 2563
 ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ปี 2563 
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ปี 2563
บทอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 63
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุด
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ปี 2563
ประกาศ ให้เช่าพื้นที่อาคารศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขาในพระบรมราชานุเคราะห
ประกาศ รับสมัครผู้บริหารร้านจำหน่ายสินค้าของมูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขาในพระบรมราชานุเคราะห
คำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง การฝึกประจำสัปดาห
ระเบียบบ้านพักของทางราชการ
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2/2563
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ขายทอดตลาด
คำสั่ง ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัว
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓
โครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่า รร.ตชด.บก.ตชด.ภาค ๓ รุ่นที่ ๒๙ ปี ๒๕๖๓
เอกสารเผยแพร่เรื่องไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม
คำสั่ง บก.ตชด.ภาค ๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศพดส.บก.ตชด.ภาค ๓)
คำสั่ง บก.ตชด.ภาค ๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าการเกษตรโดยผิดกฎหมาย บก.ตชด.ภาค ๓ (ศปสก.ตชด.ภาค ๓)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูช่วยสอน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ ๑(สอบข้อเขียน)เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูช่วยสอน
สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้การปฏิบัติงาน (Intensive Language Course ILC)
ช่องทางการรับชมช่องรายการโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาต(Police TV)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป - ตารางกำหนดแผนการเลือกสรรพนักงานราชการฯ
ประการศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะของทางราชการที่ชำรุด
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะของทางราชการที่ชำรุด

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "ประชาชนจิดอาสา (Jitarsa) ได้ โดยผ่านโทรศัพท์มือถือระบบ Android และ ระบบ iOS
ประกาศการจ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบทประเภทไฟตก/ไฟดับ (พื้นที่ราบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- กก.ตชด.๓๑ - กก.ตชด.๓๒
ประกาศการจ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบทประเภทไฟตก/ไฟดับ (พื้นที่สูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- กก.ตชด.๓๓ - กก.ตชด.๓๔
ขอเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ปี ๒๕๖๒
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ รุ่นที่ ๙๐ ประจำปี ๒๕๖๒
โรงเรียนพระดาบส เปิดรับสมัครศิษย์พระดาบส รุ่นที่ ๔๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ "ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ"
โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท มอบทุนเรียนฟรีให้แก่นักเรียนและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
การสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถว ขนาด ๑๐ คูหา ประกอบโรงจอดรถและลานซักล้าง จำนวน ๑ หลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลังพลาธิการ จำนวน ๑ หลัง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด ๑๐ คูหา ประกอบโรงจอดรถและลานซักล้าง จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลังพลาธิการ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๖๑
คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศ รพ.ตร. และ กำหนดการตรวจร่างกายบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
กำหนดการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ มิ.ย.๖๑
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้(ข้อเขียน)และมีสิทธิ์เข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๑
รับสมัครบุคคลเข้าอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้วยการนวดไทย
สารอวยพรปีใหม่ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สารอวยพรปีใหม่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
การฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน หมายเลข ๙๓ และ ๑๓๕ จำนวน ๒ หลัง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ ๔ ช่อง ๘ คัน จำนวน ๑๐ หลัง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล จำนวน ๑ หลัง
กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าเขตป่าไม้และมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
คำสั่งมอบหมายหน่วยงานและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข
สารคดีชุด "ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง"
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารโรงอาหารและห้องประชุม ๒ ชั้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารกองร้อยกำลัง พร้อมห้องน้ำห้องส้วม
มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท และ วัดป่าดาราภิรมย์ ขอเชิญร่วมงานประเพณี ลอยกระทง วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดป่าดาราภิรมย์
ประกวดราคาจ้างอาคารกองร้อยกำลัง พร้อมห้องน้ำห้องส้วม
ประกวดราคาจ้างอาคารโรงอาหารและห้องประชุม ๒ ชั้น
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสาอากาศชนิดโครงสร้างสามเหลี่ยม ขนาด ๑๘ นิ้ว
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ รองผู้กำกับการ - สารวัตร
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ รองสารวัตร - ผู้บังคับหมวด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ รองสารวัตร - ผู้บังคับหมวด
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ รองผู้กำกับการ - สารวัตร
สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาอากาศชนิดโครงสร้างสามเหลี่ยม ขนาด ๑๘ นิ้ว
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดรับสมัคร บุคคลภายนอกเพศชาย วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิ ม.6) จำนวน 183 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๐
ทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๐ (ปีการศึกษา ๒๕๕๙)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้(ข้อเขียน)และมีสิทธิเข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า รร.ตชด. เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ปี ๒๕๖๐
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์และเครื่องสนามของทางราชการที่ชำรุด
กิจกรรม "ตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐"
ประกาศขายทอดตลาดยานพาหนะของทางราชการที่ชำรุด
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุยานพาหนะของทางราชการที่ชำรุด
การแต่งเครื่องแบบประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามหมายกำหนดการหรือกำหนดนัดหมายของทางราชการ
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ๒๕๕๙
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานรวมพลและถนนแอสฟัสท์ติก
คำสั่งแต่ตั้งข้าราชการตำรวจ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา
ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ของทางราชการที่ชำรุด
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๕๙
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อครูช่วยสอน จำนวน ๕ อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) และมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและพิมพ์ลายนิ้วมือ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้(ข้อเขียน)และมีสิทธิเข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
การกำหนดประเภทการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและหลักเกณฑ์การตัดสินและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๒๕๕๙
รับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

   

<<< ข่าวทั้งหมด >>>