สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ

โรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน"ครู ตชด." ผู้ปิดทองหลังพระ สนองพระราชดำริด้านการศึกษา

เพราะทั้งหมดนี้คือภารกิจของพวกเรา...ตำรวจตระเวนชายแดน

อบรมขยายผลผู้รับผิดชอบและประกอบอาหารกลางวัน

๖ ก.ย. ๕๙

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของครูใหญ่

๑๖ มี.ค. ๕๙
  หน้า